výročná správa 2010

V roku 2010  OZ LUCERNA finančne podporilo vzdelávanie nadanej mládeže v celkovej výške  1 340 Eur pre rodiny Karaindrosovú, Mészarosovú a Krupanskú.  Peňažné dary boli poskytnuté na podporu  ďalšieho vzdelávania mladých a zakúpenie ich športového výstroja a oblečenia.

Trojčlenná delegácia združenia sa už tradične zúčastnila na pietnom akte pri príležitosti 53. výročia úmrtia Jánosa Eszterháziho v Budapešti, ktorá sa konala dňa 13.3.2010. Tento rok sme účastníkov podujatia prekvapili zástavou miestnej pobočky Krajinskej kresťansko-socialistickej strany v Tvrdošovciach, ktorej hlavným predstaviteľom bol práve Eszterházi

 

Dňa 10.4 2010 členovia OZ v spolupráci s vedením oboch ZŠ  odprezentovalo v rámci otvorenej hodiny pre vyššie ročníky svoje aktivity a plány pre rok 2010 a zároveň  podarovalo obom ZŠ novú knižnú publikáciu pre potreby školskej knižnice. Taktiež sme odovzdali obom školám aj historické mapy obce v slovenskom i maďarskom jazyku s vyobrazením a popismi historických pamiatok a pamätihodností, ktoré boli doplnené životopismi štyroch významných osobností našej obce.. Zároveň sme odovzdali 6 rybárskych lístkov pre rok 2010 šťastným výhercom našej vlaňajšej rybárskej súťaže.

Na miestnej úrovni sme v rámci našej dlhodobej  spolupráce s miestnou organizáciou zväzu telesne postihnutých spoluobčanov zorganizovali dňa 8.7.2010  zájazd do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch a Nitry, ktorý sa stretol s pozitývnym ohlasom ich účastníkov.

 

V spolupráci s miestnym združením železničiarov sme inštalovali novú informačnú tabulu na budovu železničnej stanice, ktorá bola slavnostně odhalená v mesiaci jún pri príležitosti osláv patrónky slovenských železničiarov a zastavenia mimoriadnej vlakovej súpravy ťahanej parným rušňom Albatros.

 

 

S miestnym Rybárským združením pri jazere Putníku sme  na MDD uskutočnili spoločné rybárské preteky  kde bol aj nafukovací hrad a deti sa mohli „povoziť“  na koníkoch miestneho jazdiarne Palomino. Nafukovací hrad sme zabezpečili na začiatku mesiaca jún aj pre deti z MŠ na Hlbokej ulici. Pre zlé počasie  naša akcia netrvala celý týždeň, tak ako sme ju naplánovali a preto sme všetky deti odškodnili sladkosťou z cukrárne Pod gaštanom.

V prvom polroku tohoto roku bol našim najnáročnějším projektom bezpochyby prázdninový futbalový turnaj bratov Móderovcov – Móder Cup, ktorý sa uskutočnil od 4.7.2010 do 31,7,.2010. Za pekný úspech považujeme tú skutočnosť, že sa nám podarilo zabezpečiť hneď pre prvý ročník tohto turnaja mužstvá v kategórii žiakov i dospelých. Do prvého ročníka sa nám aj napriek počiatočným zaváhaniam prihlásilo celkom  5 dospelých mužstiev a 4 žiacke mužstvá. Vyhodnotenie turnaja sa uskutočnilo dňa 31.7.2010 o 19,30 hod. v reštaurácii Rozálka za prítomnosti pána Jozefa Módera, ktorý spolu so sponzormi podujatia odovzdal šťastným víťazom a oceneným hodnotné ceny. Tento náš projekt v sebe zahrnoval ambíciu obnoviť v obci v minulosti veľmi úspešnú súťaž interliga a zároveň zmysluplne – aktívnym športovaním pre naše deti zabezpečiť voľno časovú aktivitu počas letných prázdnin. Zároveň sme pokladali za svoju povinnosť prinavrátiť do všeobecného povedomia obce a hlavne  mládeže naše najúspešnejšie futbalové priezvisko bratov Móderovcov. Veď sa jedná o bývalých viacnásobných reprezentantov a majstra republiky i víťaza Pohára. Jozef Móder je naviac majstrom Európy z roku 1976  a Ladislav Móder víťazom PVP z roku 1969. Pevne veríme, že sa nám týmto projektom podarilo naštartovať dlhodobú tradíciu, ktorá sa u nás udomácni a prispeje k ďalšiemu rozvoju športu, ale aj k normálnej slušnosti a kultúrnemu prejavu mládeže, hráčov i fanúšikov počas futbalových zápolení. Odkaz a úspechy našich rodákov si to priam vyžaduje! Zvlášť ďakujeme sponzorom projektu Nitrianskemu samosprávnemu kraju, odboru športu, Samospráve obce, PD Tvrdošovce, firmám Desing Net sro., Some sro. Makostav sro., Stabil sro., Laviri , MVM plus sro., Kaviarni Rozálka a samozrejme dobrovoľníkom Petrovi Benczemu, Štefanovi Benczemu, Fridrichovi Horáčekovi, Gabrielovi Bratovi, Júliusovi Zahradníkovi, Štefanovi Csabaimu a Petrovi Birkušovi.

 

Projekt 72 hodín bez kompromisu sa skladá zo 72 hodinového dobrovoľníckeho maratónu, tisícov detí a mladých ľudí, mimovládnych organizácií a neformálnych skupín, ktoré podporujú myšlienku dobrovoľníctva. Projekt úspešne prebieha už viac ako 10 rokov vo viacerých Európskych krajinách a zapojilo sa do neho viac ako 200.000 detí a mladých ľudí. S realizáciou  tohto projektu  nás oslovil nový vedúci 60.skautského zboru J. Síka, Dávid Bencze. Spoločne sme sa zamerali na vyčistenie dvoch lokalít od smetí a nečistôt a to detského cintorína a okolia termálneho vrtu. Skauti ešte k tomu upratali a vyčistili dvor  a záhradu obecného domu. U nás sa tento doteraz najväčší dobrovoľnícky projekt určený deťom a mladým ľuďom na Slovensku uskutočnil v termíne od 7. do 10. októbra 2010. Zúčastnilo sa ho asi 35 skautov a 4 členovia OZ Lucerna. Do projektu bola zapojená aj samotná obec a veríme, že akcia umožní, aby sme všetci spoločne vlastnými nápadmi a šikovnosťou vo svojom voľnom čase zmenili prostredie v ktorom žijeme k lepšiemu.

OZ Lucerna podporilo 60.skautský zbor J. Síka v Tvrdošovciach v organizovaní, realizácii a aj vo finančnom zabezpečení tohto projektu, lebo len dobrovoľnícke projekty mladých ľudí môžu byť začiatkom posilňovania vzťahov v miestnych komunitách, vytvárania dlhodobých hodnôt a zaujímavých podnetov pre zmysluplné trávenie voľného času.

 

Už deviaty rok charitatívny program Darujte Vianoce dáva príležitosť prostredníctvom Nadácie Orange sprostredkovať radostné chvíle a splniť sny ľuďom  počas Vianoc. Základným princípom programu je, aby žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. S finančnou podporou Nadácie Orange sme toho roku sprostredkovali krajšie a radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí  práve v tomto vianočnom období citlivejšie prežívajú rôzne životné situácie,  patria medzi aktívnych dobrovolníkov v našej obci, nezištne pomohli pri tohtoročných povodniach, alebo boli  povodňami bezprostredne postihnutí. OZ Lucerna sa už štvrtý rok úspešne zapojilo do tohoto grantového programu. Vjeho rámci sme aj teraz pridelili jeden PC set s multifunkčným zariadením a dňa 19. decembra sme usporiadali posedenie so  slávnostnou večerou a vianočnými balíčkami pre vybraných 35 účastníkov nášho projektu Povodeň ľudskosti.

Roku 2010 OZ LUCERNA - Tvrdošovce získalo podporu od nasledujúcich subjektov:

Obec Tvrdošovce,  Nitriansky samosprávny kraj,  PD Tvrdošovce, Nadácia Orange.

Zvláštne poďakovanie patrí nezištnej, dobrovoľnej pomoci nečlenom OZ Lucerna pani  Magdaléne Birkusovej, Petrovi Benczemu, Štefanovi Benczemu, Fridrichovi Horáčekovi, Gabrielovi Bratovi, Júliusovi Zahradníkovi, Štefanovi Csabaimu,  Petrovi Birkušovi, firme Grafity - Lenka Fujasová a reštaurácii Kelly.

OZ Lucerna vyslovuje svoje poďakovanie aj výtvarníčke Klaudii Kosziba, ktorá sa zúčastnila a aktívne pomohla k zdarnému priebehu výtvarných dielní na Močiari 2010.