výročná správa 2009

 

OZ Lucerna v roku 2009 pokračovalo vo svojej činnosti podľa aktuálne schváleného plánu činnosti. VV OZ Lucerna v priebehu roku rozhodol o omladení vedenia združenia o troch nových členov, ktorí sa hneď aj aktívne zapojili do práce OZ. Sú to dvaja študenti I. Budová, A. Balogh a Ľudovít Benkő.

V roku 2009 OZ LUCERNA podporilo vzdelávanie nadanej mládeže vo výške 1050 eur pre rodinu Karaindrosovú a Vanyovú.

Dňa 8.2.2009 sa uskutočnila na ZŠ J. A. Komenského prezentácia mapy chránených druhov živočíchov a rastlín v katastri obce Tvrdošovce. V rámci tejto otvorenej hodiny predniesol žiakom 6. ročníkov svoju prácu o pozorovaní kane močiarnej Atilla Balogh, žiak 9. ročníka. Atilla predniesol svojim mladším spolužiakom pútavú a zaujímavú prednášku o jednom z chránených druhov, ktorý žije v našom katastri a zároveň tým prezentoval aj svoju prácu, s ktorou v rámci biologickej olympiády na celoštátnej úrovni dosiahol výborné, celkové tretie miesto. Pri tejto príležitosti OZ Lucerna odovzdalo našim základným a materským školám tieto farebné mapy k ich ďalšiemu využitiu v rámci vyučovacieho procesu. Mapa je prístupná aj na webe OZ Lucerna v časti katastrálna mapa.

 

 

Dňa 3.6.2009 OZ Lucerna  v spolupráci s pracovníkmi a priateľmi materskej škôlky na Hlbokej ulici zorganizoval pre našich najmenších škôlkarov a deti s mamičkami na MD Deň detí plný pohybu v nafukovacom detskom hrade.

 

Dňa 7.7.2009 sa vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne v spolupráci s OZ Lucerna uskutočnila výstava Angeliky a Mareka Vanekovcov. Na výstave prezentovali svoje maľby, fotografie, kresby a módne textilné doplnky. Po zahájení výstavy sa Marek Vanek zúčastnil trinásteho ročníkaMiędzynarodowych Warsztatow Artystycznych v Poľsku.

 

OZ Lucerna zorganizovalo v spolupráci s obcou už 4. ročník výtvarných dielní NA MOČIARI 2009. Výtvarné dielne sa uskutočnili od 3.do 9.augusta 2009 v Tvrdošovciach pod vedením Angeliky Vanekovej a Klaudii Kosziba. Po skončení výstavy si mohli deti, ktoré sa zúčastnili výtvarných dielní, vyzdvihnúť svoje práce vo výstavnej sieni.

  

 


Projekt Agroekotour

Našim zámerom bolo zrealizovať v tvorivej atmosfére a v neformálnom výchovno-vzdelávacom kurze priblížiť hlavne mládeži prírodné, historické a kultúrne dedičstvo regiónu tak, aby sme ich dokázali motivovať a angažovať, aby na konci kurzu sa sami výraznou mierou spolupodieľali na spracovaní obecnej agroekoturistickej mapy a informačných tabúľ, získali praktické zručnosti v oblasti starostlivosti, chovu a využitia rybárstva a chovu koní v agroturistike. V rámci projektu spolupracujeme so Základnými školami, poľovníckym združením, koniarňou Palomino, miestnymi rybármi, Poľnohospodárskym družstvom aj skautským oddielom. Projekt sa realizoval od septembra do decembra 2009.

Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo umožniť deťom a mladým ľuďom v dlhšom horizonte a pútavou formou priblížiť problematiku ochrany a možného rozvoja prírodného, historického a kultúrneho dedičstva obce. Ďalším cieľom je získanie nových nadšencov, ktorí nájdu svoje uplatnenie a výrazový prostriedok v agrosektore, rybolove, poľovníctve, ochranárstve, alebo výtvarnej tvorbe zameranej na túto oblasť.

  

Dňa 18.10.2009 prebehla otvorená hodina envirovýchovy na oboch ZŠ v spolupráci s Poľovníckym združením

   

  

Dňa 28.10.2009 sa uskutočnilo zarybnenie rybnikov Putnoki, Barató, Veľký rybník spolu s rybárskymi pretekmi žiakov ZŠ

   

   

 

Dňa  14.11. 2009 - výsadba stromov v intraviláne a extraviláne obce

  

Deň otvorených dverí pre deti zo  súkromnej špeciálnej základnej školy v koniarni Palomino.

  

Dňa 13.12.2009 sa uskutočnila výstava a verejná prezentácia z realizácie projektu

  

  

 

Dňa 21.11.2009 sa uskutočnil krst CD Hudobná rozprávka z Tardosu-Zenés mese Tardoskedról a monografie obce Tvrdošovce. Po krátkom kultúrnom programe na ktorom vystúpil spevácky zbor Rozmarín, Erika Benczeová a naši priatelia z Tardošu sa úloh krstných mám zhostili Magdaléna Csomó a Kissné Török Erika. Krstnou mamou monografie obce Tvrdošovce bola Ing. Rozália Szabó. Potom všetci zúčastnení zotrvali v družnej neformálnej debate pri malom občerstvení. Krst CD u našich priateľov v Tardoši sa uskutočnil dňa 20.12.2009.

 

Roku 2009 OZ LUCERNA - Tvrdošovce získalo podporu od nasledujúcich subjektov:

Slovenská národnostná samospráva Tardos,

Podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny, vzdelanostnú kultúru a vedomostnú spoločnosť,

Obec Tvrdošovce

Ministerstvo pôdohospodárstva SR,

Nitriansky samosprávny kraj,

Sponzori projektu Výtvarné dielne NA MOČIARI 2009 Projekt sa uskutočnil vďaka programu „Aby sa nám netúlali“ Konta nadácie Jednota n.f.
a podpore predajne Farby-laky FEROANNA. 

Zvláštne poďakovanie patrí nezištnej, dobrovoľnej pomoci nečlenom OZ Lucerna pani Magdaléne Csomó, Magdaléne Birkusovej, Kataríne Tóthovej a firme Grafity - Lenka Fujasová.

OZ Lucerna vyslovuje svoje poďakovanie aj výtvarníkom Kataríne Podluckej, Marekovi Vanekovi, Olegovi Cipovovi, Maťo Kraťovi, Samuelovi Ondrejkovi, Jurajovi Uhrínovi, ktorí sa zúčastnili a aktívne pričinili o zdarný priebeh výtvarných dielní a   prípravu vernisáže.