výročná správa 2008

Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce je zaregistrované u MV SR pod číslom VVS/1-900/90-16320 dňa 31.1.2000. Predsedom občianskeho združenia je Ing. František Buda. V súčasnosti združenie riadi deveťčlenný výkonný výbor a okrem toho sa na jeho práci podieľa aj kontrolór a účtovníčka. Združenie je členom zoskupení: A FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY a NADÁCIE OTVORENEJ SPOLOČNOSTI. 
Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce je zástancom princípov otvorenej spoločnosti.


Adresa: Nám. sv. Štefana č.5, IČO: 0036106844 
94110 Tvrdošovce DIČO: 2021524406 
okr. Nové Zámky BU č.: 1400586-957/0200
www.lucerna-tvrdosovce.com, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  


Roku 2008 OZ Lucerna podporilo vzdelávanie nadanej a talentovanej mládeže a to konkrétne:

Athina Karaindros, členka AŠK Inter-Slovnaft Bratislava a študentka Športového Gymnázia Ostretky v Bratislave.Klaudia Karaindros, žiačka baletu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej Bratislava. 
Materská škôlka s vyučovacím jazykom slovenským na Hlbokej ulici v Tvrdošovciach


…od januára 2008 sme na našej web stránke www.lucerna-tvrdosovce.com informovali o zavedení novej meny EURO, právach a povinnostiach občanov, ako aj o nových eurominciach a eurobankovkách. 

...spoločenské aktivity
Štvorčlenná delegácia združenia sa už tradične zúčastnila na pietnom akte pri príležitosti 51. výročia úmrtia Jánosa Eszterháziho v Budapešti, ktorá sa konala dňa 9.3.2008. V rámci sprievodného kultúrneho programu predniesol krátky príhovor k účastníkom tohoto stretnutia aj pán Buják, ktorý potom ako dar odovzdal rodine Eszterházi pamätný stĺp venovaný pamiatke Jánosa Eszterháziho.

 

      
 

...projekt “NA SPOLOČNEJ VLNE“ vznikol za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru školstva, mládeže, športu a kultúry. 
Na miestnej úrovni sme nadviazali užšiu spoluprácu s miestnou organizáciou zväzu telesne postihnutých spoluobčanov. Pre jej členov sme vďaka podpore NSK zorganizoval športovo-relaxačný zájazd do rekreačného strediska Vincov les dňa 28. 6. 2008, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom ich účastníkov a v rámci tohto projektu sme finančne podporili aj plavecký kurz ZŠ J. A. Komenského, ktorý bol organizovaný v dňoch 1.- 5. 10. 2008

 

  


Dňa 8.7.2008 sme v spolupráci s Regionálnym a osvetovým strediskom v Nových Zámkoch otvorili reprezantatívnu výstavu 27 tvrdošovských umelcov pod názvom „Predstavujeme obec Tvrdošovce.“ Na výstave je prezentovaná malba, grafika, vitráž, drevorezba, fotografia, počítačová práca, výšivka, intarzia, zdobené vajíčka i fúkané sklo. Popri profesionálnych umelcoch ako sú Klaudia Kosziba, Angelika Vaneková, Merek Vanek, Milan Árendáš, Alena Nothart, Gabriel Matús, Roman Noskaj, ktorí sa môžu pochváliť viacerými samostatnými výstavami tu prezentujeme aj tradičných majstrov ľudovo-umeleckého remesla jako sú Fekete Irén, Sánta Mária, Ervin Ivanics, Buják Vincze, Tanka Arpád, Eva Pavúková, Mária Csányiová a Igor Marencsics. Ale hlavne v hojnom počte tu predstavujeme mladú nastupujúcu generáciu umelcov jako napríklad Miriam Schniererovú, Tamása Szabó, Daniela Vanyu, Gabriela Matúsa ml., Juraja Balogha, Kristiána Czanika, alebo Szabó Viktóriu.

 

      
 
 
        ...projekt “ROZHÝB SVOJE TELO – ROZHÝB SVOJE VEDOMOSTI“ vznikol za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru školstva, mládeže, športu a kultúry. ,,
Dňa 19.9.2008 sa v spolupráci s miestnymi ZŠ uskutočnil BŠD OZ Lucerna Tvrdošovce. Športovo - vedomostná súťaž sa začala spoločným nástupom žiakov oboch škôl a ich rozdelením do zmiešaných družstiev. Družstvá aj jednotlivci súťažili na šiestich rôznych stanovištiach, kde museli preukázať svoje športové zručnosti a vedomosti z histórie obce. Po sčítaní získaných bodov a dosiahnutých časov boli vyhodnotené najlepšie družstvá aj jednotlivci, ktorí obdržali hodnotné knižné publikácie so zameraním na históriu Nitrianskeho regiónu, kozmetiku, tričká a najlepší jednotlivec dostal aj peknú vázu.

 

    
    

 

 

 

 

...Hudobný pozdrav z Tvrdošoviec je originálny CD nosič výhradne s tvrdošovskými ľudovými piesňami. V rámci tohoto nášho projektu sa nám podarilo zozbierať, nahrať a oficiálne vydať pôvodnú a už dávno zabudnutú ľudovú pieseň a piesňovú tvorbu, našich starých otcov a mám. Tieto piesne na CD nosiči prezentujú v tvrdošovskom dialekte výhradne miestny sólisti a spevácke skupiny, ktorých vkusne dopĺňajú naši mladý konzervatoristi, interpretujúci krátke ukážky z diel vážnej hudby. Medzi vystupujúcimi nájdeme spevácke zbory Rozmarín, Fehér akác, citaristov, Katarínu Vargovú, Katarínu Ludašovú, Borbély Katalin, Tímeu Budovú, Eriku Bencze, Istvána Vanyu, Róberta Vanyu a Františka Tótha. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať sponzorom tohto projektu: pani Alžbete Mojzesovej, Poľnohospodárskemu družstvu Tvrdošovce – jej predsedníčke pani Ing. Rozálii Szabovej, a majiteľom firiem: Paremax s.r.o. - pánovi Ing. Róbertovi Majorovi, Shark s. r. o. - pánovi Deziderovi Borbélyimu, pánovi Józsefovi Csandovi, Regionálnemu osvetovému stredisku v Nových Zámkách – jej riaditeľke PhDr. Marte Šimo – Svrčekovej a predajni Farby laky Feroanna, bez ktorých nadšenia, lokálpatriotizmu a v neposlednom rade aj finančnej podpore, by sa nám tento jedinečný projektový zámer v tak krátkej dobe určite nepodarilo zrealizovať.
 
 
      
 
  

V slávnostne vyzdobenej sále CVČ sa dňa 11.10. 2008 o 15,00 hodine uskutočnil krst CD s tvrdošovskými ľudovými piesňami. Po krátkom kultúrno - hudobnom programe, kde vystúpili Katarína Vargová, Katarína Ludašová, Vanya Štefan a Tímea Budová s Františkom Tóthom, pokrstila CD vodou z obecnej artézskej studne krstná mama-pani Margita Méri. Na záver programu sa predseda OZ Lucerna poďakoval sponzorom projektu aj samotného podujatia a pozval prítomných k malému občerstveniu. Krst CD skončil v neformálnej družnej debate  a v priateľskej atmosfére zúčastnených.


....projekt „PLETENIE KOŠÍKOV“ vznikol za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru školstva, mládeže, športu a kultúry.

Dňa 20.11.2008 sa v spolupráci s miestnymi ZŠ uskutočnil bezplatný kurz pletenia košíkov za účasti 
lektorov pána Vincze Bujáka, Árpada Tanku a Joszefa Csanyiho. Účastníci kurzu z radov žiakov a pedagógov ZŠ ako i občanov obce si osvoja vedomosti a zručnosti z výberu, strihania a pletenia prútia.

 

    … inštalácia nových informačných tabúľ
V spolupráci s obecnou samosprávou pokračujeme v označovaní historických pamiatok a pamätihodností. V tomto roku sme pripravili označenie štyroch nových lokalít a to Bara – tó, Kohíd, Réti – út a Kis temetó. Našim pôvodným cieľom bolo označenie viacerých hodnotných pamiatok, žiaľ aj napriek pomoci obce a sponzorov z dôvodu finančnej náročnosti tohto projektu sme museli naše zámery napokon zredukovať. Na inštalovaných informačných tabuliach sa nachádzajú základné informácie o označených lokalitách, ich história, funkcia a to v slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku. Tak isto v spolupráci s miestnou samosprávou plánujeme zrekonštruovať aj jednu ghymešskú studňu v intraviláne obce. Z dôvodu zlých poveternostných podmienok a finančnej náročnosti tohto projektu infotabule a repliku studne fyzicky budeme osádzať až na jar roku 2009

…v decembri sme s finančnou podporou obce Tvrdošovce dokončili reprodukciu prvej mapy chránených druhov živočíchov a rastlín v katastri obce.

 


Mapu výtvorila Angelika Vaneková a je doplnená aj textovou časťou. Mapa vyšla v slovenskej a maďarskej mutácii v náklade 100 kusov pre žiakov našich materských a základných škôl.

… sviatky pokoja a radosti – Darujme Vianoce Projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujme Vianoce Konta Orange n.f. Koniec roka sa nám podarilo uzavrieť najkrajšie, ako sme si len mohli predstavť. Vďaka sponzorským darom a našim úspešným projektom PC fór?! Júú.. a Stromček šťastia v grantovom programe Darujte Vianoce Konta Orange n.f. a jeho finančnej podpore sme mohli nezištne pomôcť rodinám Fučíkových, Rátzových. Mészarosových a Mézesových, ktorým sme mohli spolu sprostredkovali chvíle vianočnej radosti darovaním troch PC zostáv s dvomi tlačiarňami a ďalšími vecnými darmi. Osobné počítače členovia OZ Lucerna odovzdali rodinám Fučíkových, Mészarosových, Rátzových a Mézesových dňa 23.12.2008 v prítomnosti pani riaditeliek ZŠ Mgr. Janky Micsinajovej a PaDr. Szilvii Tóthovej. Tento projekt nás teší o to viac, že sa uskutočnil v spolupráci s oboma našimi ZŠ a darované PC budú slúžiť k ďalšiemu vzdelávaniu žiakov našich škôl, ktorí majú podľa vyjadrení pani riaditeliek nielen vzornú školskú dochádzku, ale aj výborný prospech a správanie. Rodine Vaňových sme zase v spolupráci s miestnou organizáciou ZTPCCH prispeli k príjemnému prežitiu sviatočných chvíľ nákupom praktických a užitočných darčekov.
 
 
 
 
 
    
 


… projekty, granty, spolupráca
Členovia OZ Lucerna v mesiacoch september – november 2008 doposiaľ podali 4 projekty na VÚC Nitra, 3 na Kontoorange, jeden na ÚV SR, jeden na MK SR a spolupodieľajú sa na jednom spoločnom medzinárodnom projekte. Projekty sú realizované spravidla v spolupráci s miestnymi ZŠ, miestnou organizáciou telesne postihnutých, alebo majú športový, kultúrny, charitatívny a environmentálny charakter. OZ Lucerna má od júna 2008 podpísanú zmluvu o spolupráci a vzájomnej pomoci pri organizovaní kultúrne – spoločenských aktivít s ROS Nové Zámky.


Roku 2008 občianske združenie LUCERNA - Tvrdošovce získalo podporu od nasledujúcich subjektov: 
-Obec Tvrdošovce 
- Nitriansky samosprávny kraj odbor školstva, mládeže, športu a kultúry.
- Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky,
-Sponzori projektu CD Hudobný pozdrav z Tvrdošoviec:PD Tvrdošovce, Paremax sro. Tvrdošovce, Shark s.r.o. Tvrdošovce, Pán Csanda József a ROS Nové Zámky. Mojzesová Alžbeta, Drogéria Feroannna Tvrdošovce
-Sponzori projektu PC fór?!. Jú... – Darujte Vianoce
Projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujme Vianoce Konta Orange n.f., 
Zvláštne poďakovanie patrí nezištnej, dobrovoľnej pomoci nečlenom OZ Lucerna.