výročná správa 2007

V Tvrdošovciach pôsobilo od 20.1.2000 Občianske združenie za rozvoj obce Tvrdošovce, ktoré sa roku 2007 premenovalo na Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce. Združenie je zaregistrované u MV SR pod číslom VVS/1-900/90-16320 dňa 31.1.2000.


Prvým predsedom združenia bol v rokoch 2000 - 2006 RNDr. Michal Bara a od roku 2007 je ním Ing. František Buda. V súčasnosti združenie riadi deveťčlenný výkonný výbor a okrem toho sa na jeho práci podieľa aj kontrolór a účtovníčka. Združenie je členom zoskupení: A FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY a NADÁCIE OTVORENEJ SPOLOČNOSTI. 

Adresa: Nám. sv. Štefana č.5, IČO: 0036106844 
94110 Tvrdošovce DIČO: 2021524406 
okr. Nové Zámky BU č.: 1400586-957/0200

www.lucerna-tvrdosovce.com, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ciele združenia:
- rozvíjanie duchovných hodnôt občanov,
- realizácia a ochrana ľudských práv,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt obce, 
- podpora zdravia, vzdelávania občanov obce,
- naplnenie iných humanitárnych cieľov,
- vytváranie podmienok na kultúrno-spoločenské vyžitie občanov,
- organizácia a podpora osvetovo-výchovno-vzdelávacích programov,
- podpora športu mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
- šírenie princípov solidarity a podpory rovnoprávnosti.

Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce je zástancom princípov otvorenej spoločnosti


Roku 2007 OZ Lucerna zintenzívnilo svoju činnosť a medzi svoje hlavné aktivity zaradilo splnenie štyroch základných cieľov:
…podporili sme vzdelávanie nadanej a talentovaném mládeže
V spolupráci s obecnou samosprávou sme prefinancovali podporu a spolufinancovanie vzdelávania našej nadanej mládeže, ktorú sme podporili čiastkou vo výške 5.500,-Sk (5000,- obec a 500,-OZ) a to konkrétne:

Róbert Vanya, študent spevu na Krónikás Zenede (Budapešť) a herectva na ETŰD - Inštitúte pre základné umelecké vzdelávanie a Hudobnej umeleckej strednej školy u profesorky Evi Vargovej. Róbert sa už dlhšiu dobu venuje spevu a má za sebou viaceré úspešné sólové, ale aj skupinové vystúpenia ako napríklad: István, a király c. rocková opera v Strekove, Štúrove, Nových Zámkoch, Jahodnej, ale aj sólové vystúpenia v Zetelake roku 2006 (Rumunsko), Athina Karaindros, členka AŠK Inter-Slovnaft Bratislava a študentka 4. ročníka Športového Gymnázia Ostretky v Bratislave. Athina, ktorá sa za neúnavnej podpory svojej mamini od svojich troch rokov venuje športovej gymnastike a doplnkovo aj fitnes súťažiam, to dodnes dopracovala k trom titulom majstra SR, dvom titulom najúspešnejšieho športovca roka a bezmála tridsiatim medailám a pohárom z domácich a zahraničných súťaží. Klaudia Karaindros, žiačka 5. ročníku baletu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej Bratislava. Od roku 2003 má Klaudia za sebou viaceré vystúpenia ako zboristka na scene SND v predstaveniach Luskáčik, Tajomný kľúč,
Sylfídia, Spiaca krásavica, Bajadéra, ale aj na Galaprograme k 50. výročiu vzniku SND. 
…kulturno spoločenské aktivity združenia 
Z kultúrno spoločenských aktivít môžeme spomenúť účasť na pietnom akte pri príležitosti 50. výročia úmrtia Jánosa Eszterháziho v Budapešti, ktorá sa konala dňa 10.3.2007. Tejto slávnostnej príležitosti sa zúčastnila štvorčlenná delegácia združenia, ktorá sa po slávnostnom kladení vencov zúčastnila aj na seminári a recepcii Rákocziho združenia.

   

Kladenie vencov k pamätnému stĺpu tvrdošovských martírov rev. rokov 1848 – 49.

 

Na miestnej úrovni nadviazali užšiu spoluprácu s miestnou organizáciou zväzu invalidov, ZŠ J.A. Komenského a ZŠ K. Szemerényiho.

  

V tomto roku sme sa spolupodieľali už aj na zorganizovaní dňa detí pre žiakov ZŠ J.A. Komenského v areáli firmy Paremax s.r.o.. Vďaka nezištnej podpore a pomoci majiteľa firmy Ing. Róberta Majora si tu deti mohli prezrieť zbierku veteránov-nákladných aut a dokonca sa na nich aj povoziť.

  


…od júna 2007 sme vytvorili webstránku združenia

Ak sa chcete o Tvrdošovciach, alebo o činnosti OZ Lucerna dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku www.lucerna-tvrdosovce.com, na kyprej nájdete články o ďalších aktivitách združenia, o jeho plánoch, ale aj o zaujímavých miestach, pamiatkach a obyvateľoch Tvrdošoviec. Okrem toho sme na ňu aktuálne zaradili aj informácie o pripravovanom zavedení Eura u nás a základné informácie o eurominciach a eurobankovkách. Maďarská a anglická verzia stránky bude dokončená vo februári 2008. 


…v júli 2007 sme dokončili reprodukciu najstaršej civilnej katastrálnej mapy obce 

V spolupráci so ŠOBA MV v Ivanke pri Nitre, profesionálnym fotografom a tlačiarňou sme pre Tvrdošovskú verejnosť zachránili najstaršiu civilnú katastrálnu mapu obce. Táto ručne malovaná mapa bola vyhotovená roku 1847 po dohode obce, majiteľov pôdy a Ostrihomského arcibiskupstva. Hranice katastra boli záväzne potvrdené predstaviteľmi župy až roku 1848 a s menšími obmenami sú platné dodnes. Názvy lúk pasienkov a honov uvedené na mape pochádzajú z 18. storočia
Originál mapy o rozmeroch 1,82x1,48 metra je uložený v ŠOBA v Ivanke pri Nitre.

…dobrovolná práca členov združenia 

Členovia OZ Lucerna sa aktívne podieľali na besedách organizovaných našimi ZŠ, ako aj na úspešnej akcii manželov Vanekovcov „Výtvarné dielne na močiari 2007“. Pán Vincent Buják vedie na ZŠ K. Szemerényiho krúžok mladých drevorezbárov a košíkárov a na ZŚ J.A. Komenského zasa pracuje historický krúžok pod vedením Ing. Františka Budu. Okrem týchto dobrovoľných aktivít OZ Lucerna v roku 2007 preinvestovalo zo svojich vlastných finančných prostriedkov k naplneniu propagácie obce, jej mládeže a kultúrnych pamiatok doma a mimo obce celkom 16 000 Sk, čo ju medzi kultúrnospoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci radí bezpochyby na popredné miesto.

… inštalácia informačných tabúľ
V spolupráci s obecnou samosprávou sa nám podarilo označiť štyri historické pamiatky a pamätihodnosti a jedno chránené územie Európskeho významu, prírodného jazera Rácz tó. Našim pôvodným cieľom bolo označenie viacerých hodnotných pamiatok, žiaľ aj napriek pomoci obce a sponzorov z dôvodu finančnej náročnosti tohoto projektu sme museli naše zámery napokon zredukovať. Preto nakoniec naša voľba padla na nasledujúce objekty: rímsko-katolícky kostol, socha Sv. Štefana, Mariáčka, kúriu a územie v bezprostrednom okolí Ráczovho jazera. Na inštalovaných informačných tabuliach sa nachádzajú základné informácie o označených objektech, ich história, funkcia a to v slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku. Informačné tabule majú nielen obohatiť obyvateľov a návševníkov obce o nové vedomosti, ale v neposlednom rade zvýrazňujú jedinečnosť a kultúrno-spoločenskú hodnotu označených lokalít, objektov a. upozorňujú na to, aby sme sa k historickým pamiatkam a chráneným územiam správali s úctou a ochraňovali ich.
Zostáva nám len veriť, že spoločné úsilie toľkých zainteresovaných nezničí zopár ľahkovážnych a nezodpovedných jedincov. Veď tabule majú slúžiť nám všetkým a okrem 200 hodín dobrovoľníckej práce predstavujú aj nezanedbateľnú finančnú hodnotu.

Juhászovszká kúria, pôvodne renesančná stavba z polovice 17. storočia.

 

Mariácska 


Socha sv. Štefana patróna miestneho R-K kostola


Rýmsko - katolícky jednoloďový barokový kostol sv. Štefana.Ráczovo jazero 
Jej územie je súčasťou Panských lúk, ktoré patria do Európskeho systému chránených území. Celková výmera tejto miestnej lokality vnútrozemských slanísk a slaných lúk je 77. 97 ha. Žije tu európsky chránená žaba kunka červeno bruchá. (Bombina bombina)

 

Z významných rastlinných druhov okrem iných tu rastie skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), ktorá kvitne od júla do októbra. Na Slovensku rástla roztratene na Podunajskej nížine od Dunajskej Stredy po Štúrovo, súčasný výskyt je pravdepodobne obmedzený iba na dve mikrolokality pri Tvrdošovciach.… sviatky pokoja a radosti – Darujme Vianoce
 
Projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujme Vianoce Konta Orange n.f. 
Koniec roka sa nám podarilo uzavrieť najkrajšie, ako sme si len mohli predstavť.
Vďaka sponzorskému daru firmy Grafity – Lenka Fujasová a nášmu úspešnému projektu PC fór?! Júú.. v grantovom programe Darujte Vianoce Konta Orange n.f. a jeho finančnej podpore sme mohli nezištne pomôcť rodine Farkašových, ktorá sa nachádza v neľahkej životnej situácii a tak sme im spolu sprostredkovali chvíle vianočnej radosti darovaním jedného osobného počítača. 
Osobný počítač členovia OZ Lucerna odovzdali rodine Farkašových dňa 22.12.2007 v prítomnosti pani riaditeľky ZŠ Károlya Szemerényiho Mgr. Szilvii Tóthovej. Tento projekt nás teší o to viac, že sa uskutočnil v spolupráci s jednou zo základných škôl v Tvrdošovciach a darovaný osobný počítač bude slúžiť k ďalšiemu vzdelávaniu dvoch žiačok tejto školy, ktoré majú podľa vyjadrení pani riaditeľky nielen vzornú školskú dochádzku, ale aj výborný prospech a správanie. 
Základný princíp snaha a ochota pomôcť niekomu inému - nie sebe a sprostredkovať krajšie a radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sú v núdzi, programu Darujme Vianoce Konta Orange n.f. , ako aj snaženia OZ Lucerna nič nevyjadruje lepšie, ako spokojné tváre dievčat na fotografiách.

  

… projekty, granty, spolupráca

Členovia OZ Lucerna v mesiacoch október – november 2007 doposiaľ podali tri projekty na VÚC Nitra, dva na Kontoorange, spolupodieľajú sa na jednom spoločnom medzinárodnom projekte a v stádii rozpracovania máme dve ďalšie podania. Projekty sú realizované spravidla v spolupráci s miestnymi ZŠ, miestnou organizáciou telesne postihnutých, alebo majú kultúrny, charitatívny a enviromentálny charakter. 

Roku 2007 občianske združenie LUCERNA - Tvrdošovce získalo podporu od nasledujúcich subjektov: 
-Obec Tvrdošovce 
-Sponzori projektu záchrany najstaršej civilnej katastrálnej mapy obce:
PD Tvrdošovce, Paremax sro. Tvrdošovce, Starbec sro. Tvrdošovce, 
Pán Csanda József a International Transport sro. Tvrdošovce, 
-Sponzori projektu Výtvarné dielne NA MOČIARI 2007 (13.8. do 19.8.)
Projekt sa uskutočnil vďaka programu Podporíme veľké nápady Konta Orange n.f.
Obec Tvrdošovce, PD Tvrdošovce, Paremax sro. , Starbec sro., BT-Centrum,
Stav-Mat, Atypik-V, Farby-laky FEROANNA, Bora Bora a Grand Café Tvrdošovce
-Csemadok Bratislava
-Korund desktop
-Sponzori projektu PC fór?!. Jú... – Darujte Vianoce
Projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujme Vianoce Konta Orange n.f. Grafity - Lenka Fujasová, 
Zvláštne poďakovanie patrí nezištnej, dobrovoľnej pomoci nečlenom OZ Lucerna pani Magdaléne Csomó a Mgr. Márii Tóth 
.