Stanovy

S T A N O V Y
 


Názov združenia:
 Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce – Lucerna Tardoskedd polgári csoportulás.

Sídlo združenia: Námestie Sv. Štefana č.5, 941 10 Tvrdošovce


Čl. 1  Ciele činnosti združenia

- rozvíjanie duchovných hodnôt občanov obce,
- realizácia a ochrana ľudských práv,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt obce, 
- podpora zdravia, vzdelávania občanov obce,
- naplnenie iných humanitárnych cieľov,
- vytváranie podmienok na kultúrno-spoločenské vyžitie občanov,
- organizácia a podpora osvetovo-výchovno-vzdelávacích programov.
- podpora športu mládeže a zdravotne postihnutých občanov ,
- šírenie princípov solidarity a podpory rovnoprávnosti.
 
Čl. 2 Členstvo v združení

1. Občianske združenie je združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
 2. Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba. ( obce Tvrdošovce), ktorá cíti potrebu napĺňať ciele činnosti združenia.
3. Členstvo  v združení vzniká na základe slobodného rozhodnutia fyzickej - právnickej osoby dňom registrácie. Združenie vedie evidenciu svojich členov a sympatizantov.
4. Členstvo v združení zaniká: a) vystúpením člena zo združenia,
                                                                                             b) vylúčením člena za porušenie stanov a morálneho kódexu

Čl. 3  Práva a povinnosti členov

Každý člen občianskeho združenia má právo v zmysle stanov a morálneho kódexu
a) byť volený  a voliť zástupcov do výkonného výboru občianskeho združenia,
b) aktívne sa zúčastňovať na podujatiach poriadaných výkonným výborom občianskeho združenia


Čl. 4. Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:
- členská schôdza,
- výkonný výbor,
- kontrolór.


Čl. 5. Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci 

Členská schôdza: - je najvyšším orgánom združenia,
- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- schvaľuje členov výkonného výboru
- volí kontrolóra združenia nadpolovičnou väčšinou
prítomných na svojom zasadnutí
- volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu
združenia a kontrolóra tajným hlasovaním.

   Funkcionárov združenia môže členská schôdza odvolať hlasovaním na návrh ktoréhokoľvek člena združenia. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia. Každému členovi združenia patrí jeden hlas. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor najmenej 1x do roka.

Výkonný výbor – má deväť členov.

   Výkonný výbor volí členská schôdza. Na čele výkonného výboru stojí predseda, ktorého volí výkonný výbor zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou. Predseda je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia, zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať v jeho mene. Výkonný výbor zasadá  podľa potreby, najmenej 1x do mesiaca a je uznášania schopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, t.j. aspoň 5 jeho členov. Za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu, t.j. členskej schôdzi
 
Výkonný výbor:
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami najvyššieho orgánu
- volí a odvoláva spomedzi seba predsedu
  - zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu
   a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania
- pri hrubom porušení stanov a morálneho kódexu  
združenia, môže  do zasadania členskej schôdze uvoľniť
ktoréhokoľvek svojho člena – člena výkonného  výboru z práce vo výbore.
 
 Kontrolór:
- za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu
- funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnom výbore
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na 
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.Čl. 6 Zásady hospodárenia a právna subjektivita

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Zdrojmi majetku sú:
- dobrovoľné členské príspevky
- dary od fyzických osôb
- dotácie a granty od právnických osôb

- výnosy  z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslaním združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

3. Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva majetkom združenia.

4. Každý člen združenia, aj keď nevykonáva správu majetku, má právo nahliadnuť do účtovných dokladov a presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia.

5.Právnu subjektivitu získava občianske združenie dňom registrácie na MV SR.


Čl. 7. Zánik združenia

   O zániku združenia zlúčením, alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora( likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.