Katastrálna mapa

Najstaršia civilná katastrálna mapa obce Tvrdošovce bola vyhotovená roku 1847 po dohode obce, 
majiteľov pôdy a Ostrihomského arcibiskupstva. 
Hranice katastra boli záväzne potvrdené predstaviteľmi župy až roku 1848 a s menšími obmenami sú platné dodnes.
Názvy lúk pasienkov a honov uvedené na mape pochádzajú z 18. storočia
Originál mapy o rozmeroch 1,82x1,48 metra je uložený v ŠOBA v Ivanke pri Nitre.

 

OZ vytvorilo reprodukcie  máp chránených druhov živočíchov a rastlín v katastri obce, poľovníckeho revíru s názvami honov a lúk, ako aj mapu pamätihodností a osobností obce.
Mapy boli podarované našim MŠ a ZŠ k ich ďalšiemu využitiu v rámci skvalitnenia ich výchovno - vzdelávacieho procesu a zlepšeniu enviromentálneho a historického povedomia najmladšej generácie obce.
Textovú časť pripravil František Buda, výtvarné a grafické stvárnenie je dielom Angeliky Vanekovej a konečnú realizáciu zabezpečila firma Grafity Tvrdošovce.