Etický kódex združenia

ETICKÝ KÓDEX  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA LUCERNA TVRDOŠOVCE


Etický kódex

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovanie OZ. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen výkonného výboru a tiež členovia združenia. Etický kódex je súčasťou organizačného poriadku združenia a je to verejne prístupný dokument. Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu  z výkonného výboru,  alebo k ukončeniu členstva v združení.
Občianske združenie je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vyznáva presvedčenie, že základom demokracie je otvorená spoločnosť. Občianske združenie vykonáva svoju činnosť pre verejný prospech a podľa príslušných právnych noriem.

Otvorená spoločnosť

Vo filozofickej rovine koncept otvorenej spoločnosti vychádza z toho, že ľudské poznanie je nedokonalé a že nikto nemá konečnú pravdu. Reálne je otvorená spoločnosť charakterizovaná vládou práva, rešpektom k ľudským právam, menšinám a názorom menšín, rozdelením moci a trhovou ekonomikou.
Každý člen združenia musí byť oddaný princípom otvorenej spoločnosti a zároveň dbať / konať tak, aby neohrozil dobré meno združenia. Ďalšími kritériami pre prácu v združení  je vedieť ako presadiť ciele združenia v definovaných oblastiach a schopnosť pracovať kolegiálne v kolektíve. Práca vo výkonnom výbore je založená na prestíži osobnosti, spojení s inštitúciami alebo profesiami, alebo prvkami v spoločnosti, s ktorými si združenie želá spolupracovať a realizovať svoje programy.

Nezávislosť

Hoci združenie víta spoluprácu so štátnymi inštitúciami, VÚC, samosprávami, pretože môžu napomáhať realizácii cieľov združenia a ich podpora  zväčšuje dosah činnosti združenia, výkonný výbor musí dohliadať na to, aby tieto vzťahy nezasahovali do nezávislosti združenia. Združenie si musí zachovať slobodu rozhodovania podpory a realizácie programov a jednotlivcov ktoré môžu vyvolávať  aj kritiku. Princíp nezávislosti sa musí uplatňovať aj pri partnerstve a spolufinancovaní.

Nestraníckosť

Hoci podpora konceptu otvorenej spoločnosti môže byť považovaná za politickú - v najširšom zmysle tohto slova – je podstatné, aby združenie nebolo stranícke a ani aby nevyvolávalo dojem straníckosti. Táto požiadavka vylučuje  z pôsobenia vo výkonnom výbore združenia každého člena združenia, ktorý je členom  nejakej politickej strany.

Konflikt záujmov

Podporovanie princípov otvorenej spoločnosti si vyžaduje, aby príležitosť získať podporu bola rovnako otvorená všetkým, a nie vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom členov združenia je preto deklarácia každého skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov. Členovia výkonného výboru nesmú mať nijaké osobné materiálne záujmy v programoch/projektoch podporovaných združením. Vo výnimočných prípadoch, keď výkonný výbor chce podporiť projekt, v ktorom má jej člen materiálny záujem, musia o nej rozhodnúť jednohlasným hlasovaním všetci členovia výkonného výboru. 
Členovia výkonného výboru sa zaväzujú konať v súlade s etickým kódexom, čo potvrdzujú aj svojim podpisom na dokumente 
Pravidlá pre realizáciu projektov:
a) všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jeho realizáciou,
b)členovia výkonného výboru musia dbať o dobré meno združenia,
c) nesmie prísť ku konfliktu záujmov,
d) ak člen výkonného výboru niektorý z týchto bodov poruší, môže byť na základe návrhu ktoréhokoľvek člena VV a výsledku hlasovania uvoľnený z VV.

Transparentnosť a rovnosť podmienok

Princíp otvorenosti sa presadzuje tak, aby metódy a pravidlá podpôr boli čo najobjektívnejšie, transparentné, v súlade s platnými normami, a aby potenciálni uchádzači o podporu mali rovné podmienky so svojou žiadosťou. Tento etický kódex sa aktualizuje v trojročných intervaloch a schvaľuje ho výkonný výbor združenia.

 
PRAVIDLÁ PRE ČLENOV výkonného výboru

1) Členovia výkonného výboru (ďalej len VV) sú dobrovoľníkmi.
2) Členovia VV napomáhajú plniť poslanie a ciele Občianskeho združenia
3) Členovia VV sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach výboru, prípadne iných  dôležitých stretnutiach a aktívne sa  zapájajú do práce združenia. 
4) Členovia VV konajú v súlade s etickým kódexom. 
5) Členovia VV napomáhajú  pri tvorbe celkového smerovania, stratégie a priorít združenia..
6) Členovia VV na konci kalendárneho roka formálne vyhodnotia činnosť združenia s ohľadom a zreteľom na  plnenie  ročného plánu činnosti.
7) Členovia VV sú povinní zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. V prípade, že sa nemôžu zúčastniť, je potrebné sa vopred ospravedlniť. V inom prípade vzniká neohlásená absencia. Ak má člen  VV tri neohlásené absencie a nezúčastnil sa na polovine celkových zasadnutí počas jedného kalendárneho roka, môže predseda združenia podať návrh na jeho uvoľnenie z VV. O návrhu sa rozhoduje hlasovaním.