Chránené územia

Chránené vtáčie územie Dolné Považie – časť Tvrdošovce

Chránené vtáčie územie
 je biotop druhov vtákov európskeho významu alebo biotop 
sťahovavých druhov vtákov chránený za účelom ich prežitia a rozmnožovania.
Chránené územie je významná biologicko-geografická lokalita pod osobitnou ochranou štátu.
Biotop (z gr. bios - život, topos - miesto) je súbor všetkých činiteľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné prostredie daného jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva.
Biotop je také miestne prostredie, ktoré spĺňa nároky charakteristické pre
konkrétne živé organizmy.

Od 15. 11. 2006 platí v rade piata vyhláška chráneného vtáčieho územia. Je ním územie 
Dolného Považia, v okresoch Nové Zámky a Komárno, ktoré je významné pre hniezdenie
krakle belasej, kane močiarnej, ľabtušky poľnej a ďalších európsky
významných druhov vtákov otvorenej krajiny.


ľabtušky poľnejČeľaď trasochvostovité Motacillidae Rad vrabcotvaré Passeriformes

Veľkosť populácie na Slovensku je 70-150 párov. Dosahuje dĺžku tela 18 cm, rozpätie krídel 28-30 cm a maximálnu hmotnosť 27 g.


kane močiarnej
Čeľaď jastrabovité Accipitridae Rad sokolotvaré Falconiformes

Veľkosť populácie na Slovensku je 400-500 párov. Dosahuje dĺžku tela 55 cm, rozpätie krídel 115-140 cm a maximálnu hmotnosť 850 g.


krakla belasáVeľkosť populácie na Slovensku je 10-40 párov. Dosahuje dĺžku tela 32 cm, rozpätie krídel 52-57.5 cm a maximálnu hmotnosť 195 g.


Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy – časť Panské lúky Tvrdošovce
Panské lúky – chránené územie európskeho významu

Identifikačný kód: SKUEV0095
Katastrálne územie: Okres: Nové Zámky: Tvrdošovce
Výmera lokality: 77,97 ha Stupeň ochrany: 4
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske slané stepi a slaniská (1530), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: kunka červeno bruchá (Bombina bombina - vöröshasú unka).Nachádzajú sa tu zvyšky lúčnych spoločenstiev predovšetkým so zastúpením slanomilnej vegetácie,
v minulosti využívaných ako pastviny. K negatívnym zásahom minulých období, ktoré
ovplyvnili charakter lokality patrili melioračné zásahy, ako aj pokusy o jej poľnohospodárske
využívanie. V súčasnosti je plocha čiastočne kosená, na niektorých okrajových častiach je
viditeľný nástup ruderálnych druhov rastlín. Z významných rastlinných druhov tu
nachádzame druh steblovec odstávajúci (Puccinelia distans), palina prímorská (Artemisia
maritima), gáfrovka ročná (Camphorosma annua), psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera),
kostrava nepravá (Festuca pseudovina).

CRYPSIS ACULEATA (L.) Aiton - skrytěnka bodlinatá / skrytka ostnatá

 

Na Slovensku rástla roztratene na Podunajskej nížine od Dunajskej Stredy po Štúrovo, súčasný výskyt je pravdepodobne obmedzený iba na dve mikrolokality pri Tvrdošovciach.

Charakteristika: jednoročná trsnatá tráva s výškou 5–10 cm. Steblá poliehavé až vystúpavé, sploštené, 5–40 cm dlhé. Listy tmavo sivozelené, úzko kopijovité, tuhé, 2–4 mm široké, na oboch stranách holé alebo roztratene chlpaté, listové pošvy nafúknuté, hladké, neochlpené, jazýček nahradený radom chĺpkov. Súkvetím je guľovitý paklas asi do polovice zahalený listovými pošvami 2–4 horných listov. Klásky úzko kopijovité, sploštené, jednokveté, plevy nerovnaké, kopijovité, na okraji brvité, plevica tvrdá a leská, charakteristickým znakom sú kvietky s dvomi tyčinkami. Plodom je drobné okôrené zrno. Kvitne od júla do októbra.V priebehu prvej dekády mesiaca júl roku 2006 sme zistili na lokalite Panské lúky spolu 6
druhov čmeľovi tých patriacich do podčeľade Bombinae, v celkovom počte 39 exemplárov.
K najpočetnejším druhom patrili Bombus terrestris, Pyrobombus lapidarius a Megabombus
ruderarius. Jedná sa o druhy so širokou ekologickou valenciou, vyskytujúce sa predovšetkým
na teplých a suchých stanovištiach, čomu zodpovedá aj ich prítomnosť na sledovanej lokalite.
Vzácnejšie sa na lokalite vyskytovali druhy Megabombus sylvarum, Megabombus hortorum.
Zriedkavý bol výskyt druhu Megabombus humilis. V danom období navštevovali zistené
čmeľovité tri druhy rastlín, konkrétne, Carduus acanthoides, Ballota nigra a Ononis spinosa
pričom z trofického hľadiska má najväčší význam posledne menovaný druh. Zistené
spoločenstvo čmeľovitých lokality Panské lúky pri obci Tvrdošovce je charakteristické pre
teplé a otvorené biotopy nížin Slovenska.